Regulamin

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.outlet.signal.pl prowadzony jest przez firmę: SIGNAL MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Kilińskiego 35 B, 27-400 Ostrowiec Św., NIP: 6612163676, REGON: 292839503, E-mail signal@signal.pl

2. Niniejszy regulamin dotyczy regulacji prawnej świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego outlet.signal.pl należącego do firmy SIGNAL MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu oraz sklepu.

4. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: outlet@signal.pl, lub telefonicznie pod numer 511 940 104

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Signal Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Kilińskiego 35b, kod pocztowy 27-400, adres e-mail: signal@signal.pl.

 Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

– w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,

– w celu realizacji Twoich zamówień, a w tym również do rozpatrywania Twoich reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,

– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy kupna. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zakupu.

Więcej informacji może Pani/Pan przeczytać na stronie Polityka Prywatności RODO

Prawa autorskie

1. Prawa autorskie do serwisu i do zawartych w nim treści są własnością firmy SIGNAL MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Opis produktów/usług

1. Serwis internetowy www.outlet.signal.pl zajmuje się wysyłkową sprzedażą detaliczną zamieszczonych tam produktów. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Serwisu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania Rezerwacji przez Klienta. Klient dokonując Rezerwacji za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Serwisu, zgadza się na rozpoczęcie negocjacji z Salonem w przedmiocie kupna określonego Towaru.

2. Kolory  wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

Ceny i dostawa

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Nie obejmują Kosztów dostawy i montażu.

2. Do każdego wysłanego towaru dołączony jest paragon, ponadto na życzenie klienta serwis wystawia fakturę VAT. Koszt ubezpieczenia ponosi Wysyłający.

3. Podane w Serwisie terminy dostawy to terminy sugerowane. Ostateczny termin dostawy serwis uzgodni indywidualnie z Klientem.

Przy każdym produkcie podawany jest czas potrzebny na przygotowanie wysyłki „czas realizacji”. Celem obliczenia czasu dostawy należy do niego dodać czas dostarczenia paczki przez przewoźnika, który wynosi 1 dzień od dnia nadania paczki przez sklep.

4. Towar dostarczany jest za pośrednictwem SCHENKER Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040104, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 5270103824 na terenie całej Polski. Koszt wysyłki pokrywa zamawiający. Koszt ten uzależniony jest od rozmiarów, wagi i miejsca dostawy wybranych produktów i ustalany jest indywidualnie. Towar dostarczany jest w zabezpieczonych paczkach do montażu we własnym zakresie. Dostawy odbywają się od Poniedziałku do Piątku w godzinach 10:00 - 16:00

5.  Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów do siedziby Klienta, czy też do budynku wskazanego przez Klienta ( zwłaszcza kosztów wniesienia towarów na piętro budynku) oraz kosztów montażu towarów. Jeżeli Strony wcześniej to ustaliły i jeżeli jest to możliwe w danym przypadku, klient może wykupić dodatkową opcje wniesienia.

Formy Płatności

1. Przelewem – dane potrzebne do przelewu kupujący otrzymuje po dokonaniu transakcji

2. Za pobraniem – płatność dokonywana jest podczas odbioru towaru u kuriera.

3. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym

Zasady zamawiania towarów i realizacja zamówień

1. Klienci w sklepie internetowym www.outlet.signal.pl mogą składać zamówienia poprzez

a) konto otrzymane po dokonaniu rejestracji w w/w serwisie,

2. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na podanym w serwisie koncie. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku, maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia przy wysyłce za pobraniem. Sugerowany termin realizacji podany jest na stronie zamawianego produktu.

3. Klient po dokonaniu zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wysyłki. Towar powinien być dostarczony w ciągu 24 godzin od wysłania, zwykle w godzinach 10.00-16.00. Na wyraźne życzenie klienta towar może być dostarczony w innych godzinach.

4. Odpowiedzialność kuriera za dostawę towaru określa jego regulamin i przepisy kodeksu cywilnego. Kurier ma obowiązek wydać towar klientowi w miejscu wskazanym jako adres dostawy. Nie należy natomiast do jego obowiązków wniesienie przesyłki do domu klienta i jego instalacja.

Odstąpienie od umowy

1. Klient, licząc od dnia otrzymania towaru, ma 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży zawartej z sklepem internetowym outlet.signal.pl bez podawania przyczyny. Możliwe jest to po uprzednim złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez nabywcę. Towar zwrócony, co do którego nabywca nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od jego kupna, nie będzie odbierany przez sprzedającego.

2. Ponadto, warunkiem skutecznego zwrotu jest wysłanie towaru w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana wynika ze zwykłego zarządu) razem z dostarczonymi dokumentami i dowodem zakupu, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

3. Koszty zwrotu towaru pokrywa osoba, która złożyła zamówienie. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki, cena uiszczona przez nabywcę zostanie zwrócona na podany przez przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwracana suma pieniężna nie obejmuje kosztów wysyłki zamawianego towaru.

4. Zwracany towar powinien zostać wysłany na następujący adres: SIGNAL MEBLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Kilińskiego 35 B, 27-400 Ostrowiec Św.,

5. Prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Reklamacje

1. Wszystkie produkty sprzedawane przez serwis outlet.signal.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. Jeżeli okres gwarancji nie minął, a konsument stwierdza wadliwość towaru,

w pierwszej kolejności roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. Gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.

2. Reklamacja uzasadniona jest w przypadku:

a) wygaśnięcia terminu gwarancji

b) niezgodności dostarczonego towaru z umową - konsument ma prawo do reklamacji wadliwego towaru w ciągu 2 lat od dnia zakupu. Jeżeli konsument podniósł zarzuty z tytułu wadliwości towaru w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, ciężar dowodowy spoczywa na pracodawcy.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady towaru. Z racji sprzedaży internetowej, kontaktując się z serwisem, konsument powinien umożliwić udostępnienie zdjęć obrazujących uszkodzenia.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni (jeżeli zaistnieje konieczność odesłania produktu do serwisu celem ustalenia przyczyn powstania szkody, okres ten zwiększa się do 28 dni).

Gdy reklamacja jest uzasadniona, do nabywcy należeć będzie wybór dotyczący naprawy bądź wymiany towaru. Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od sprzedającego nie będzie to możliwe, nabywca może żądać odstąpienia od umowy i zwrotu równowartości ceny produktu w ciągu 14 dni lub obniżenia jego ceny.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w momencie odbioru przesyłki od kuriera należy w obecności przewoźnika sporządzić stosowny protokół szkody.

 

Postanowienia końcowe

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2014 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia od dnia opublikowania ich na stronie serwisu. Zmiany nie mogą dotyczyć rezerwacji złożonych przed ich wprowadzeniem.

 

Złożenie zamówienia jest jednoznacznie z akceptacja powyższego regulaminu.